KEMIJA

Priprave na maturo iz kemije potekajo tako kot običajne inštrukcije, na njih se prijavite s klicem ali po elektronski pošti, obsegajo pa naslednje teme:

 

 • Delo v laboratoriju (laboratorijska oprema), ločevanje snovi (separacijske tehnike), nevarne snovi (H-stavki in P-stavki, letalna doza)
 • Zgradba atoma (elektronska konfiguracija, ioni, izotopi), relativna atomska masa, velikost atoma in ionizacijska energija
 • Kemijska vez (atomske in molekulske vezi, struktura molekul), kristali
 • Kemijska reakcija( množina snovi, stehiometrijska razmerja, presežek snovi)
 • Raztopine
 • Energija pri kemijski reakciji (standardna reakcijska entalpija, endotermna, eksotermna reakcija, energijski diagrami), hitrost kemijske reakcije
 • Kemijsko ravnotežje (konstanta kemijskega ravnotežja, vplivi na kemijsko ravnotežje)
 • Ravnotežje v vodnih raztopinah ( protolitske reakcije, kisline, baze, soli, nevtralizacije, titracije)
 • Ionske reakcije, kompleksne spojine in redoks reakcije
 • Elektrokemija (galvanski člen, elektroliza)
 • Organske spojine (ogljikovodiki, halogenske in kisikove organske spojine ter njihove lastnosti), poimenovanje organskih spojin po IUPACU in izomerija
 • Organske kemijske reakcije (pregledno, reakcijske sheme)
 • Ogljikovi hidrati, organske dušikove spojine (amini, amidi, aminokisline, proteini)
 • Polimeri, kromatografija

 

Vsako vprašanje in nerešene naloge so dobrodošle in naša vzpodbuda, da inštruiranci  uspešno opravijo maturitetni preizkus.